Studio Reklamy PROPAGANDA drukarnia wielkoformatowa studio reklamy

Skontaktuj się z nami

Telefon

34 3224700

Przywileje

Wiele korzyści dla stałych klientów!

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do naszego programu Stałego Klienta AdPro.

Jako stali klienci Studia Propaganda, będą Państwo mogli otrzymywać wyjątkowe nagrody oraz korzystać ze specjalnych przywilejów i programów rabatowych.

Szybszy rozwój

Teraz wszystko może być prostsze!

Jedna, nieduża karta ułatwia rozwój Państwa firmy oraz umożliwia korzystanie z usług, które dotychczas wydawały się być poza zasięgiem.

Wystarczy wypełnić Kartę Uczestnika aby być zawsze o krok przed konkurencją!


Twoje korzyści:

  • NAGRODY I PREZENTY!

  • DARMOWE USŁUGI!

  • WYJĄTKOWE PRZYWILEJE DLA WYJĄTKOWYCH KLIENTÓW!

  • OFERTY SPECJALNE WYŁĄCZNIE DLA UCZESNIKÓW PROGRAMU!

 

Poniżej znajdziesz pliki do pobrania:

Pobierz formularz uczestnika programu lojalnościowego TUTAJ

Pobierz aktualny katalog nagród  TUTAJ

 

Regulamin Programu Lojalnościowego AdPro Studia Propaganda


Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Programu Lojalnościowego AdPro Studia Propaganda, organizowanego przez Studio Reklamowe Propaganda. Regulamin w szczególności określa prawa i obowiązki Organizatora Programu oraz uczestniczących w nim osób.
 
Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:


1.     SP – Studio Reklamowe Propaganda z siedzibą w Częstochowie przy ul. Haliny Poświatowskiej 3G, wpisane do rejestru przedsiębiorców pod numerem NIP: 573-249-15-08.
2.     Program – program organizowany przez SP, polegający na tym, że klient, będący Uczestnikiem Programu, może gromadzić Punkty za nabywanie towarów i usług od SP. Punkty uprawniają Uczestnika do otrzymania Nagród i innych korzyści określonych w Regulaminie.
3.     Uczestnik – pełnoletni Klient SP, będący osobą fizyczną lub prawną, który przystąpił do Programu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
4.     Karta Programu – fizyczna karta z indywidualnym kodem kreskowym przypisana do jednego Konta Uczestnika. Karta Programu identyfikuje Uczestnika Programu, potwierdza uczestnictwo w Programie i służy do zbierania przyznawanych w Programie Punktów.
5.     Konto Uczestnika – oznacza Konto utworzone dla Uczestnika zgodnie z niniejszym Regulaminem. Na Koncie Uczestnika ujawnia się stan Konta, czyli aktualną liczbę Punktów zebranych przez Uczestnika, uwzględniającą Punkty przyznane, odjęte i unieważnione.
6.     Formularz Rejestracyjny – Formularz, na którym Uczestnik zgłasza zamiar przystąpienia do Programu, akceptuje jego warunki, podaje swoje dane osobowe oraz wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych.
7.     Regulamin – niniejszy Regulamin Programu.
8.    Bonus Powitalny – bonus przyznawany Uczestnikowi Programu jednorazowo po przystąpieniu do Programu i aktywacji Konta.
9.   Nagroda - towar lub usługa, którą Uczestnik otrzymuje w zamian za określoną liczbę Punktów zgromadzonych na Koncie Uczestnika.
 10. Organizator - Studio Reklamowe Propaganda z siedzibą w Częstochowie.

1. Postanowienia ogólne:


1.1.    Organizatorem Programu jest SP.
1.2.    Celem Programu jest promocja usług i towarów oferowanych przez Organizatora.
1.3.    Uczestnictwo w Programie i podanie związanych z nim danych jest całkowicie dobrowolne.
 
2. Przystąpienie do Programu:


2.1.   Uczestnikiem Programu może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych z wyłączeniem innych agencji reklamowych, drukarni oraz firm i osób działających w branży reklamowej.
2.2.   W celu przystąpienia do Programu należy zapoznać się z Regulaminem, wypełnić w sposób kompletny i zgodny z prawdą Formularz Rejestracyjny, a następnie podpisać go i złożyć w SP.
2.3.   W Formularzu Rejestracyjnym Uczestnik podaje swoje dane niezbędne do prawidłowej realizacji Programu, wyrażając jednocześnie zgodę na ich przetwarzanie przez SP w celach marketingowych oraz związanych z realizacją Programu, w tym także na otrzymywanie od Organizatora informacji handlowych drogą telefoniczną i elektroniczną. Wyrażenie zgody jest warunkiem wzięcia udziału w Programie. W przypadku braku podpisu na Formularzu Rejestracyjnym Organizator upoważniony jest do skontaktowania się z osobą, której dane zostały podane w Formularzu, w celu poinformowania o braku podpisu, jego konsekwencjach i sposobie uzupełnienia powyższego braku.
2.4.   Uczestnik, dla celów korespondencyjnych, zobowiązany jest podać numer telefonu komórkowego, adres e-mailowy, a w przypadku gdy nie posiada dostępu do Internetu bądź telefonu komórkowego, może wskazać adres pocztowy, który nie może być adresem skrytki pocztowej.
2.5.   Poprzez wypełnienie Formularza Rejestracyjnego i złożenie na nim własnoręcznego podpisu Uczestnik potwierdza, iż zapoznał się z Regulaminem Programu oraz akceptuje jego postanowienia.
2.6.   Uczestnik zobowiązany jest zawiadomić SP o każdej zmianie swoich danych osobowych podanych w Formularzu Rejestracyjnym, wypełniając Formularz dostępny w siedzibie Organizatora i na stronie organizatora (studiopropaganda.pl). SP nie ponosi żadnej odpowiedzialności za opóźnienie lub brak działania spowodowany niezaktualizowaniem danych przez Uczestnika, a w szczególności za wysłanie informacji dotyczących Programu, Informacji o Stanie Konta lub Kart Programu na niewłaściwy adres.
2.7.   Osoba, która zgodnie z Regulaminem przystąpiła do Programu (Uczestnik Programu), dysponuje w ramach Programu Kontem Uczestnika.
2.8.   Uczestnik może posiadać w danym czasie tylko jedno Konto Uczestnika. W przypadku naruszenia tego postanowienia SP ma prawo zamknąć założone w późniejszym okresie Konta Uczestnika i unieważnić wszystkie Punkty zebrane na w ten sposób zamkniętych Kontach.
2.9.   SP zastrzega sobie prawo niezaakceptowania Formularza Rejestracyjnego w uzasadnionych przypadkach, takich np. jak: niekompletne lub nieczytelne jego wypełnienie, dopiski, brak podpisu w Formularzach pisemnych, ponowne ubieganie się o status Uczestnika pomimo posiadania takiego statusu lub wcześniejszego wykluczenia z Programu.
2.10. W przypadku gdy Formularz Rejestracyjny nie zostanie zaakceptowany, dane osobowe pochodzące z takiego Formularza będą usunięte i nie będą przetwarzane. Osoba, która wypełniła Formularz Rejestracyjny, zostanie poinformowana o jego niezaakceptowaniu za pośrednictwem wiadomości e-mail, telefonicznie lub pisemnie w terminie 30 dni liczonych od dnia wypełnienia Formularza. Jeżeli na podstawie niezaakceptowanego Formularza Rejestracyjnego aktywowane zostanie Konto Uczestnika, zostanie ono zamknięte, a Punkty zgromadzone na Koncie Uczestnika będą anulowane.
 
3. Karty Programu:


3.1.   Karta Programu, wydawana przez SP na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, jest identyfikowana przez unikalny kreskowy umieszczony na Karcie. Każda Karta Programu zarejestrowana jest w systemie informatycznym Organizatora jako Karta przypisana do danego Konta Uczestnika.
3.2.   Karta Programu nie jest kartą kredytową, bankomatową ani płatniczą. Karta Programu nie jest zbywalna i pozostaje własnością SP.
3.3.   Uczestnik, przystępując do Programu, otrzymuje Kartę Programu. Karta Programu może być używana dopiero po aktywacji Konta Programu.
3.4.   Jeżeli Uczestnik utracił Kartę Programu, może ją zastrzec, przekazując stosowną informację Organizatorowi wysyłając stosowną informację na adres e-mailowy: biuro@studiopropaganda.pl . Zastrzeżenie Karty jest skuteczne z chwilą jego potwierdzenia przez SP. Do chwili zastrzeżenia Kart SP nie ponosi odpowiedzialności za żadne nieuprawnione użycie Karty Programu, włącznie z wymianą Punktów na korzyści.
3.5. W przypadku zastrzeżenia, jak również w przypadku uszkodzenia Karty Programu, Uczestnik jest uprawniony do złożenia wniosku o wydanie nowej Karty. Uczestnik zgłasza się po nową Kartę do siedziby Organizatora. Punkty, w liczbie zarejestrowanej na Koncie Uczestnika w chwili skutecznego zastrzeżenia Karty bądź przedłożenia uszkodzonej Karty, będą mogły zostać wykorzystane przy użyciu nowej Karty.
3.6. W przypadku braku zastrzeżenia Karty przez Uczestnika zgodnie z pkt 3.5. SP nie ponosi odpowiedzialności za szkodę spowodowaną zgubieniem, kradzieżą lub uszkodzeniem Karty Programu SP.
3.7. W razie uzyskania przez pracowników SP informacji o nieprawidłowym korzystaniu przez Uczestnika lub inną osobę z Karty, Karta może zostać zatrzymana, Konto Uczestnika zamknięte, a Uczestnik wykluczony z Programu.
3.8. Konto Programu jest ważne bez limitu czasowego. Organizator zastrzega sobie jednak prawo do zakończenia Programu bez podawania przyczyn.
3.9. Każda osoba korzystająca z Karty Programu jest związana niniejszym Regulaminem.
 
4. Przyznawanie Punktów:


4.1. Punkty przyznawane są na Konto Uczestnika za nabycie towarów lub usług w SP, dokonane przez Uczestnika lub przez osobę upoważnioną przez Uczestnika, przy użyciu Karty Programu, niezależnie od formy płatności. W przypadku płatności przelewem, punkty przyznawane są po zaksięgowaniu należności za zakupy na koncie Organizatora.
4.2. SP posiada wyłączne prawo ustalania, które towary lub usługi są objęte Programem, a także ustalania liczby Punktów, przyznawanych na Konto Uczestnika za nabycie towarów lub usług objętych Programem.
4.3.   Przelicznik standardowy Punktów określony został następująco: 1 Punkt za kwotę 1 zł wydaną w SP.
4.4.   Punkty będą zarejestrowane i pojawią się na Koncie Uczestnika następnego dnia po dniu nabycia towarów lub usług objętych Programem albo po spełnieniu wszystkich warunków promocji odbywającej się na odrębnych zasadach i w terminie określonym w warunkach danej promocji.
4.5.   Informacje o Przeliczniku standardowym Punktów i wszelkich w nim zmianach, w przypadku promocji objętych Programem, będą zamieszczone na stronie internetowej Organizatora.
4.6.   SP zastrzega sobie prawo do zmiany zasad naliczania Punktów, a także zakresu towarów lub usług objętych Programem. Każda taka zmiana będzie ogłaszana przez SP z 14-sto dniowym wyprzedzeniem poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej Programu. Uczestnicy Programu będą dodatkowo informowani o zmianie za pośrednictwem SMS -a lub wiadomości e-mail przesłanych przez Organizatora pod numer telefonu lub adres e-mail podany przez Uczestnika w Formularzu Rejestracyjnym.
4.7.   Oprócz Punktów, przyznawanych za zakup towarów lub usług według przelicznika standardowego (pkt 4.3.), Punkty mogą także być przyznawane na Konto Uczestnika na odmiennych od określonych w pkt 4.3. Regulaminu zasadach, w ramach innych programów bądź akcji promocyjnych, odbywających się według zasad komunikowanych Uczestnikom drogą elektroniczną (e-mailową bądź SMS-ową) lub w materiałach informacyjnych, udostępnianych Uczestnikom przez SP w siedzibie lub na stronie internetowej Organizatora. W przypadku towarów na zamówienie objętych akcją promocyjną Punkty dodatkowe nalicza się, jeśli w okresie objętym promocją nastąpi zatwierdzenie zamówienia i wpłata co najmniej zaliczki. Nie nalicza się natomiast Punktów za odbiór zamówienia zatwierdzonego przed okresem promocyjnym.
4.8.   Warunkiem przyznania Punktów jest okazanie przez nabywcę, przy nabyciu towaru lub usługi, pracownikowi SP jego Karty Programu.
4.9. Późniejsza niż przy zakupie rejestracja Punktów na Konto Uczestnika, na podstawie faktur lub innych dowodów dokonania transakcji, nie jest możliwa, z wyjątkiem sytuacji spowodowanych awarią sprzętu, niezbędnego do dokonania rejestracji Punktów. W takim przypadku Punkty będą mogły być rejestrowane w okresie późniejszym na podstawie faktury lub innego dokumentu potwierdzonego przez pracownika SP.
4.10. W przypadku gdy zostanie stwierdzone, że nie było podstawy do przyznania zarejestrowanych Punktów, pracownik SP będzie uprawniony do unieważnienia odpowiedniej liczby Punktów z danego Konta Uczestnika.
4.11. W przypadku gdy Uczestnik zwróci nabyte towary, Punkty, które zostały przyznane za ich zakup, będą odejmowane z Konta Uczestnika przez SP. W takim przypadku Uczestnik zobowiązany jest przedstawić Kartę Programu pracownikowi SP. Punkty zostaną odjęte w takiej liczbie, w jakiej zostały doliczone na Konto Uczestnika w związku z dokonaniem nabycia towarów, które zostały następnie przez Uczestnika zwrócone.
4.12. Uczestnik jest uprawniony do otrzymania w każdym czasie informacji o stanie własnego Konta. Informację taką Uczestnik może uzyskać od pracownika SP.
4.13. Punkty, zebrane na Koncie Uczestnika, mogą być realizowane do końca ważności Konta.
4.14. Punkty i prawa z nimi związane uzyskiwane w ramach Programu nie mogą być sprzedawane, przenoszone ani zbywane w inny sposób, w szczególności pomiędzy różnymi Kontami należącymi do różnych Uczestników, ani nie mogą być przedmiotem żadnych innych czynności, z wyjątkiem tych określonych w niniejszym Regulaminie. Dopuszcza się w ramach jednego gospodarstwa domowego połączenie Kont w jedno Konto za zgodą właścicieli tych Kont. W takim przypadku Punkty z łączonych Kont gromadzone są na wskazanym przez Uczestników Koncie, a pozostałe Konta biorące udział w połączeniu są zamykane.
4.15. Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania wymiany Punktów na pieniądze.
4.16. Każdy nowy Uczestnik otrzymuje jednorazowo 50 punktów w ramach bonusu powitalnego.

5. Wymiana Punktów na Nagrody:


5.1.    SP zastrzega sobie prawo do zmiany Nagród w Programie, jak również do zmiany liczby Punktów koniecznych do uzyskania określonej Nagrody. O każdej takiej zmianie Organizator będzie informować na stronie internetowej Programu oraz w siedzibie SP. O wycofaniu danej Nagrody lub o podwyższeniu liczby Punktów niezbędnych do uzyskania danej Nagrody SP będzie dodatkowo informował Uczestników, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem, e-mailem lub za pomocą SMS-a, przy wykorzystaniu danych kontaktowych podanych przez Uczestnika w Formularzu Rejestracyjnym.
5.2.    Uczestnik Programu chęć wymiany punktów na nagrody zgłasza pracownikom SP okazując właściwą Kartę Programu. Odpowiednia suma Punktów zostaje odliczona z Konta Uczestnika i wymieniona na wybraną Nagrodę.
 
6. Postępowanie reklamacyjne:


6.1.   W celu złożenia reklamacji dotyczącej liczby przyznanych Punktów, Uczestnik powinien zgłosić się osobiście do SP wraz z dowodem zakupu, potwierdzającym dokonanie transakcji z użyciem Karty Programu (np. fakturą). Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać imię i nazwisko lub nazwę Uczestnika, jego podpis oraz numer Karty. Uczestnik może zgłosić reklamację w terminie 14 dni kalendarzowych od daty dokonania transakcji. Reklamacje rozpatrywane są przez SP w terminie 7 dni od daty otrzymania reklamacji.
6.2.   Reklamacje co do przebiegu Programu mogą być zgłaszane pisemnie w czasie trwania Programu na adres SP lub mailowo na adres biuro@studiopropaganda.pl
6.3.   Pisemna reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko lub nazwę Uczestnika, numer Karty oraz numer telefonu kontaktowego, e-mail lub adres pocztowy, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
6.4.   Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Programu.
6.5.   Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony e-mailem lub listem poleconym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 
7. Komunikacja z Uczestnikami:


7.1.   SP udziela, na prośbę Uczestników, wszelkich informacji dotyczących funkcjonowania Programu. Uczestnicy mogą zwrócić się z pytaniem o wyjaśnienie wątpliwości do pracowników SP. Uczestnik może również zgłosić pytania, związane z Programem, na adres e-mail: biuro@studiopropaganda.pl . Odpowiedzi na pytania elektroniczne będą udzielane w ciągu 48 godzin.
7.2. SP będzie przesyłał informacje związane ze zmianami na Koncie Uczestnika na jego telefon komórkowy lub na adres e-mailowy.
7.3. SP będzie przesyłał informacje o ofertach specjalnych, zaproszeniach i wydarzeniach, na telefon komórkowy lub na adres e-mailowy Uczestnika.
 
8. Zamknięcie Konta Uczestnika i zakończenie Programu:


8.1.   Zamknięcie Konta Uczestnika może nastąpić w następujących sytuacjach:
8.1.1. Utrata ważności Konta w przypadku zamknięcia programu przez Organizatora.
8.1.2. Naruszenie przez Uczestnika warunków niniejszego Regulaminu.
8.1.3. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Programie.
8.2.   Naruszenie przez Uczestnika warunków niniejszego Regulaminu, w szczególności przez nieprawidłowe korzystanie z Karty Uczestnika, podanie nieprawdziwych danych lub podanie się za inną osobę, może spowodować wykluczenie Uczestnika z Programu i zamknięcie jego Konta, co jest równoznaczne z utratą przez Uczestnika prawa do Nagród w Programie.
8.3.   O wykluczeniu z Programu Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie.
8.4.   Uczestnik w każdym czasie może zrezygnować z uczestnictwa w Programie. Rezygnacja musi mieć formę pisemnego oświadczenia, które należy doręczyć do SP bądź e-mailowego na adres: biuro@studiopropaganda.pl . Z chwilą doręczenia rezygnacji wszystkie Punkty zgromadzone na Koncie Uczestnika zostaną anulowane, a jego Konto zostanie zamknięte.
8.5.   Program obowiązuje przez czas nieokreślony. SP zastrzega sobie prawo jego zawieszenia lub zakończenia w dowolnym momencie. O zakończeniu Programu SP poinformuje w swojej siedzibie i na swojej stronie internetowej. Uczestnicy Programu zostaną powiadomieni o jego zawieszeniu lub zakończeniu z 30-sto dniowym wyprzedzeniem, za pośrednictwem informacji e-mail lub w formie SMS-a, wysłanych przy wykorzystaniu danych kontaktowych podanych przez Uczestnika w Formularzu Rejestracyjnym.
8.6.   Uczestnik będzie uprawniony do wymiany zebranych Punktów na Nagrody w terminie 30 dni od daty poinformowania o zawieszeniu lub zakończeniu Programu w sposób określony powyżej. Po upływie określonego terminu Uczestnik nie będzie uprawniony do wymiany zgromadzonych Punktów na Nagrody.
 
9. Zmiany Regulaminu Programu:


9.1. SP zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie oraz w materiałach, o których mowa w pkt. 5.1., w każdym czasie. Z zastrzeżeniem pkt 9.3., każda taka zmiana będzie ogłaszana przez SP z 1-miesięcznym wyprzedzeniem. Obowiązująca wersja Regulaminu znajduje się na stronie internetowej Organizatora.
9.2  Informacje o zmianach niniejszego Regulaminu, zasad Programu znajdują się w siedzibie SP i na stronie internetowej www.studiopropaganda.pl .
9.3. Uczestnik zostanie poinformowany o zmianach niniejszego Regulaminu lub zmianach zasad Programu za pośrednictwem informacji e-mail lub w formie SMS-a, wysłanych przy wykorzystaniu danych kontaktowych podanych przez Uczestnika w Formularzu Rejestracyjnym, przy czym przez miesiąc od otrzymania przez Uczestnika takiej informacji Uczestnik ma prawo gromadzić Punkty oraz wymieniać Punkty na Nagrody na dotychczasowych zasadach.
 
10. Postanowienia końcowe:


10.1. Niniejszy Regulamin poddany jest właściwości prawa polskiego.
10.2. Zasady Programu określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie, materiałach ogłoszonych przez SP oraz w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.
10.3. Organizator Programu nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego wypełnienia Formularza Rejestracyjnego.
10.4. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest dla Uczestników w czasie trwania Programu w materiałach reklamowych Programu dla Uczestników oraz na stronie internetowej www.studiopropaganda.pl .
10.5. Dane Uczestników Programu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami Ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Programu jest SP.
 
Powyższy Regulamin obowiązuje od dn. 01.03.2013 r.

Pobierz regulamin programu lojalnościowego TUTAJ

 

 

 

Agencja Reklamowa Studio Propaganda

Jeśli potrzebujecie Państwo skutecznej reklamy wizualnej (banery, ulotki, roll-upy, wydruki wielko-formatowe, reklama podświetlana) to świetnie trafiliście. Gwarantujemy profesjonalne podejście do powierzonych nam zleceń oraz przede wszystkim - terminową ich realizację. Nasza agencja reklamy Studio Propaganda posiada nowoczesny park maszyn drukujących oraz sprawdzoną i doświadczoną ekipę montażową.

Reklama Częstochowa - litery świetlne, banery, ulotki

Szeroka oferta agencji reklamowej Studio Propaganda to banery reklamowe, wizytówki, litery 3d, roll-upy, kasetony świetlne a także projekty graficzne, szyldy i tablice wolnostojące. To wszystko w doskonałych cenach i z szybkim terminem realizacji. Serdecznie zapraszamy do wspołpracy.

Oklejanie samochodów Częstochowa - reklama na samochodach

Oklejanie samochodów to jedna z najbardziej atrakcyjnych form reklamy. Reklama na samochodzie to jednorazowy wydatek a pojazd staje się tanim nośnikiem reklamy przez cały okres jego użytkowania w firmie. Jako agencja reklamowa świadczymy usługi profesjonalnego oklejania samochodów w Częstochowie.